รหัสโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.33

เรียน ผอ.โรงเรียนวิถีพุทธ/ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ สพม.33

ขณะนี้เว็บไซด์โรงเรียนวิถีกำลังเปิดระบบให้โรงเรียนประเมินตนเอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการประเมินตนเองให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2558
แจ้งรหัสโรงเรียน สังกัด สพม 33
หมายเหตุ กอ่นประเ้มินต้องปรับปรุุงหรือพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ดีก่อนจีงประเมิน

Advertisements

การอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ๑ รหัสวิชา ส๒๑๒๐๑ ชั้นมัธ2

โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ๑ รหัสวิชา ส๒๑๒๐๑ ชั้นมัธย

โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง แก้

โครงสร้างหน้าที่ พม.2,4,1 (2)

โครงสร้างหน้าที่ พม.2,4,1

การอบรมครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 และ ม.6

src=”https://sornorprasit.files.wordpress.com/2014/07/screenshot_2014-07-24-17-04-431.png?w=187″ alt=”Screenshot_2014-07-24-17-04-43[1]” width=”187″ height=”300″ class=”alignleft size-medium wp-image-352″ />20140726_090839[1]

20140726_091026

20140726_091104

20140726_104932

20140726_104902

20140726_104917

20140726_105058

20140726_115003

20140726_115059

20140726_115249

20140726_104835

20140726_115228

20140726_115239

20140726_115134

20140726_115126

20140726_115147

20140726_094712

20140726_094847

20140726_094831 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ได้จัดอบรมครูสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ได้รับเกียรติจาก รองสำเริง บุญโต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

สวัสครับ  คุณครูที่รับผิดชอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งระดับโรงเรียนและนักเรียน

              โรงเรียนใดสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ สมัครได้จนถึวัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครับ และวันประกวดถ้ามไ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็เอาตามกำหนดเดิมคือ วันที่ 16 มิถุนายน 2557

              สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่าง

การประชุมผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด สพม.33

แจ้งรหัสโรงเรียน สังกัด สพม 33

              เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สพม.33 ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินการ  29 ประการสู่่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัด สพม. 33  จำนวน 62 โรง จากนั้นให้โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงในหัวข้อหรือประเด็นที่จำทำให้ผลการประเมินได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วให้โรงเรียนแต่ละประเมินตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และส่งเขต ฯ ภานในวันที่ 16 พ.ค. 57 โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม มีภาพประกอบด้วย

               ดู Username และ Password ด้านล่างครับ

 

แจ้งรหัสโรงเรียน สังกัด สพม 33แจ้งรหัสโรงเรียน สังกัด สพม 33

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอาเซียนของครูสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

        เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับครูสังคมศึกษาเพื่อนำไปกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นการสร้างความ    ตะหนักร่วมกัน และความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนต่อไป

         รองสำเริง  บุญโต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม และวิทยากรในการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรจังหวัดสุรินทร์ นายธรรมชาติ วิระยะพงษ์ษา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาสุรินทร์ และทีมงานครูสังคมศึกษา สพม. 33 รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ

powerpoint สามารถดาวน์โหลดไฟล์การอบรมได้จากข้าล่างนี้
งานนำเสนอ1

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

          ด้วย สพม.33 จะอบรมครูสังคมศึกษา เริอง การพัฒนาธุรกิจอาเซียน ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 นั้นบัดนี้ขอกำหนดวันอบรมใหม่เป็น วีันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพียง  1 วันเท่านั้น 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วย

                                                                        ขอแสดความนับถือ

                                                                            ผู้รับผิดชอบ